Normas para as persoas usuarias do transporte urbano

Dereitos

 • A recibir un trato correcto por parte do persoal da empresa, que atenderá as peticións dé axuda e información solicitada polos/as usuarios/as en relación có servizo.
 • A utilizar os vehículos nas condicións de comodidade, hixiene e seguridade, e, de ser o caso, nas debidas condicións de accesibilidade.
 • A que lle sexa entregado/a por parte do conductor/a o oportuno ticket ou xustificante de pago.
 • A solicitar – e obter – nas terminales establecidas o libro ou follas de reclamación, nas que poderá expor calquera queixa sobre a prestación do servizo.
 • A portar obxectos ou bultos de man – que deberán ir suxeitos – sempre que non supoñan molestias e perigo para outros viaxeiros.

Obligacións

 • A cantidade máxima en billete que se acepta en transporte urbano é de 5 euros.
 • Os nenos e nenas, a partir de 4 anos (inclusive) deberán abonar o importe do billete.
 • Deberase conservar ata a final da viaxe o ticket ou tarxeta bono, que haberá que exhibir ó persoal da empresa e do Concello que faga inspeccións.
 • Solicitarase a parada con suficiente antelación
 • As persoas usuarias do servizo deberán comportarse no interior do vehículo de forma cívica e responsable, sen ocasionar nin molestias ós demáis ou ó condutor/a, nin tampouco danos ó vehículo.
 • Aquelas persoas que ocupasen prazas de asento, sexan normales ou adaptadas a persoas discapacitadas, deberán cedelas en favor das persoas con mobilidade reducida.
 • A saída dol vehículo realizarase polas portas centrais ou polas traseiras.

Prohibicións

 • Utilizar o transporte público aproveitándose de algún tipo de bono que, por su situación, non lle corresponda, ou utilizalo sen bono ou billete, será sancionado con unha multa de 60 euros.
 • Fumar no interior dol vehículo.
 • Distraer ó condutor/a cuando o vehículo estea en marcha.
 • Manipular ou forzar os mecanismos de apertura e peche das portas dos vehículos ou de calquera outro compartimento previsto para ser accionado.
 • Facer uso, sen causa xustificada, de calquera dos mecanismos de seguridade ou socorro instalados no vehículo para casos de emerxencia.
 • Emporcar, tirar obxetos, manchar, escribir, pintar e, en xeral, deteriorar os asientos ou outras zonas dos vehículos; levar sustancias explosivas, perigosas ou que desprendan mal olor, e producir calquera clase de ruído molesto ou innecesario no interior do vehículo.
 • Practicar a mendicidad dentro dos vehículos.
 • Ir acompañado/a dun animal, coa excepción de invidentes que sexan dirixidos por perros guía.

Recomendacións

 • Levar preparado o importe do billete ó entrar no vehículo.